Årsmøte 31.05.2021

Innkalling til årsmøte i Klatreklubben Ålesund

Til: Medlemmer i Klatreklubben Ålesund

Fra: Styret i Klatreklubben Ålesund

Dato: Mandag 31.05.2021

Kl.: 19:00 – 21:00

Sted: Styret har ikke bestemt sted for gjennomføring av årsmøte. Innen 24. mai vil det bli gitt beskjed om årsmøte avholdes med fysisk oppmøte eller digitalt.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes til styreleder@klatreklubben.no senest 14 dager før årsmøtet (17.05.21). Sakspapirer vil bli sendt ut til våre medlemmer på e-post og publisert på vår hjemmeside (klatreklubben.no) senest én uke før årsmøte.

Klatreklubben Ålesund søker nye styremedlemmer. Alle posisjoner i styret er åpne for valg, og seks av dagens åtte styremedlemmer stiller til gjenvalg. Klatreklubben har derfor behov for flere gira klatrere, som vil bidra til en positiv utvikling det kommende året. Vi har minimum behov for to styremedlemmer + vara. Idrettslaget skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg til styret. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, og det er et krav om at styret i Klatreklubben Ålesund har minst to personer fra hvert kjønn. Foreløpig har vi kun ett kvinnelig styremedlem, og det betyr at vi må ha inn minst én kvinne til, for at styret skal ha en lovlig sammensetning.

Valgkomiteen: Thimmy Theodorus Klaassen (leder), Sigbjørn Dahl Helland og Kyrre Søholt. Ta kontakt hvis du, eller noen du kjenner, vil være styremedlem i den neste perioden. Sammen skaper vi en god klubb!

Foreløpig saksliste

1.   Godkjenne de stemmeberettigede

2.   Godkjenne innkallingen

3.   Godkjenne sakslisten

4.   Velge dirigent

5.   Velge referent

6.   Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

7.   Behandle idrettslagets årsmelding

8.   Behandle klubbens regnskap

9.   Behandle forslag og saker

9.1.   Spjelkavik Arena. Styret har mottatt informasjon om areal og leiepris. Årsmøte skal derfor stemme over om klubben skal bli med, eller trekke seg ut av prosjektet. Mer info kommer!

10. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette dette

11. Vedta budsjett for 2021

12. Foreta valg av følgende posisjoner:

              12.1.   Styreleder

              12.2.   Nestleder

              12.3.   Seks styremedlemmer

12.4.   Ett varamedlem     

12.5.   To revisorer

              12.6.   Leder av valgkomiteen

              12.7.   To medlemmer av valgkomiteen

              12.8.   Varamedlem til valgkomiteen

14. Informasjon om hva Klatreklubben Ålesund vil fokusere på i 2021 / 2022 15. Åpent for innspill fra medlemmer. Hva ønsker dere at skal skjer fremover?

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer og er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. For å ha stemmerett og kunne velges må en være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned og ha betalt kontingent for 2021. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Medlemmer under 15 år har møte -og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett osv., se Idrettslagets lov §5 til §8.

Vennlig hilsen

Styret i Klatreklubben Ålesund

styreleder@klatreklubben.no