Årsmøte 2020

Til:      Medlemmer i Klatreklubben Ålesund

Fra:     Styret i Klatreklubben Ålesund

 

Dato:    03.03.2020

Kl.:       19:00 – 21:00

Sted:    Spjelkavik vgs. (rom 221, andre etasje, inngang fra øst, den første parkeringen du                        kommer til)

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes til styret senest 14 dager før årsmøtet (styreleder@klatreklubben.no). Sakspapirer vil bli sendt ut til våre medlemmer på e-post og publisert på vår hjemmeside (klatreklubben.no) en uke før årsmøte.

 

Klatreklubben Ålesund søker nye styremedlemmer og styreleder. Alle posisjoner i styret er åpne for valg, og syv av dagens ni styremedlemmer stiller til gjenvalg. Klatreklubben har derfor behov for flere gira klatrere, som vil bidra til en positiv utvikling det kommende året. Klatreklubben Ålesund har en daglig leder i 50 %, men vi er fortsatt en frivillig klubb som drives av og for våre medlemmer. Ta kontakt hvis du, eller noen du kjenner, vil være styremedlem i den neste perioden. Sammen skaper vi en god klubb!

 

Valgkomiteen: Marius Storeide, Mads Gausdal og Kristin Anholt

Spm. ang. vervet som styreleder kan stilles til avtroppende styreleder Ola Roalkvam / styreleder@klatreklubben.no / 99373230

Foreløpig saksliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen
 3. Godkjenne sakslisten
 4. Velge dirigent
 5. Velge referent
 6. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 7. Behandle idrettslagets årsmelding
 8. Behandle klubbens regnskap
 9. Behandle forslag og saker
 10. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift eller gi styret fullmakt til å fastsette dette
 11. Vedta budsjett for 2020
 12. Diskutere innmeldte saker
 13. Foreta valg av følgende posisjoner:
  • Styreleder
  • Nestleder
  • 6 styremedlemmer
  • 1 varamedlem
  • To revisorer
  • Leder av valgkomiteen
  • To medlemmer av valgkomiteen
  • Varamedlem til valgkomiteen
 14. Informasjon om hva Klatreklubben Ålesund vil fokusere på i 2020 / 2021
 15. Åpne for innspill fra medlemmer. Hva ønsker dere at skal skjer fremover?
 16. Eventuelt

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer og er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. For å ha stemmerett og kunne velges må en være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned og ha betalt kontingent for 2020. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Medlemmer under 15 år har møte -og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett osv., se Idrettslagets lov §5 til §8.

 

Vennlig hilsen

Styret i Klatreklubben Ålesund

 

Ved Ola Roalkvam

Styreleder

Tlf.:99373230

Epost: styreleder@klatreklubben.no