Saksliste for Årsmøte

Årsmøte for Klatreklubben Ålesund blir som tidligere annonsert avholdt torsdag 16. mars 2017 kl 1900. Møtet finner sted i klubbhuset til Spjelkavik IL.

Årsmøtet er klubbens øverste organ og skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
  1. Endring  i klubbens vedtekter
  2. Nytt klatreanlegg – status, progresjon, prosjektleder
  3. Videre drift i SBM Arena etter nytt klatreanlegg er bygget
  4. SBM Arena – bygge egen inngang til klatrearealet på hallens østside
  5. Kursing av nybegynnere utover sikringskortkurs
 7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle klubbens organisasjonsplan
 10. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder
  2. 6 styremedlemmer og 1 varamedlem
  3. Øvrige valg iht årsmøtevedtatt organisasjonsplan, ref pkt 9.
  4. 2 revisorer
  5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  6. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Saksdokumenter ligger her: https://www.dropbox.com/sh/gcdlc218c1uvcww/AADabCY-uA2jZSphwJQBvRbja?dl=0

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer og er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Styret