Innkalling til Årsmøte

Det kalles herved inn til Årsmøte for Klatreklubben Ålesund torsdag 16. mars 2017 kl 1900. Møtet finner sted i klubbhuset til Spjelkavik IL.

Årsmøtet er klubbens øverste organ og skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle klubbens organisasjonsplan
 10. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder
  2. 6 styremedlemmer og 1 varamedlem
  3. Øvrige valg iht årsmøtevedtatt organisasjonsplan, ref pkt 9.
  4. 2 revisorer
  5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  6. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer og er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Saker, inkludert eventuelle nødvendige saksdokumenter, som ønskes behandlet på Årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før Årsmøtet, dvs 02. mars 2017.
Fullstendig saksliste og nødvendige saksdokumenter blir gjort tilgjengelig på klubbens nettside senest 9. mars 2017.

Om noen ønsker et verv i klubben, eller ønsker nominere noen til et verv, ta kontakt med valgkomitéen ved
Arve Kylling, tlf 40292299, mail arve.kylling(krøllalfa)gmail.com.
Mads Gausdal, tlf 90797087, mail mads_gausdal(krøllalfa)hotmail.com.
Jenny Kristin Seth, tlf 98422778, mail jennykz90(krøllalfa)gmail.com.

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Styret